Navigace

Obsah

Informace k přijímacímu řízení

Dne 8. 6. 2020 proběhnou na naší škole přijímací testy z matematiky a českého jazyka.

Vzhledem k hygienickým nařízením žádáme uchazeče, aby se neshromažďovali před budovou školy. Škola bude otevřena od 8:00 hodin. Každý žák při vstupu do školy odevzdá vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude vpuštěn do budovy školy.

Každý žák bude mít u sebe dvě roušky a sáčky na ně. Ve společných prostorách je nařízeno použití roušek, v učebně je možné roušku sundat, pokud se dodrží bezpečné rozestupy.

Nahlížení do spisu

V souladu s § 36 a § 38 správního řádu má účastník právo nahlížet do spisu a zároveň se vyjádřit k podkladům, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí. Toto může učinit v pondělí 15. 6. 2020 v době od 14 do 16 hodin.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky.

Po ukončení nahlížení do spisu stanoví ředitel školy podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení jejich pořadí dle vyhlášených kritérií a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy) nejpozději v úterý 16. 6. 2020.

Převzetí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí ke studiu

Na základě zveřejněných výsledků si může zákonný zástupce v sekretariátu školy vyzvednout osobně rozhodnutí o nepřijetí nejpozději ve čtvrtek 18. 6. 2020 vždy od 7:30 do 17:00 hodin.

Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou v pátek 19. 6. 2020.

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy v kanceláři školy nebo zaslat na adresu školy doporučeným dopisem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Pokud ve stanovené lhůtě zápisový lístek neodevzdají, ruší se tím právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu a na uvolněné místo postupují v rámci vydání nového rozhodnutí další uchazeči.

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatí uchazeči se nemohou proti rozhodnutí odvolat. Lze podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu. Tuto žádost je nutné podat do 3 pracovních  dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, nejlépe osobně v sekretariátu školy.

Co dělat, pokud jste mezi přijatými uchazeči?

Především gratuluji k vynikajícímu výsledku. Pokud hodláte studovat v naší škole, dovolím si požádat o předání zápisového lístku bez zbytečného odkladu.

Pokud se ale rozhodnete pro jinou školu, prosím o bezodkladné sdělení této skutečnosti (reditel@gym-ns.cz nebo sms 725 901 369, telefonem do sekretariátu školy). Na uvolněná místa čekají desítky dalších uchazečů – vyjádříte tak svou solidaritu vůči rodičům ostatních uchazečů. Předem Vám i za ně děkuji.

Co dělat, pokud je uchazeč mezi nepřijatými?

V tomto případě doporučuji zachovat chladnou hlavu, protože nic není ztraceno. V systému dvou přihlášek dochází každoročně k tomu, že někteří z přijatých uchazečů zvolí jinou školu a do našeho gymnázia nenastoupí. Tím se uvolní jejich místa (obvykle cca 20 – 25 míst), na která postupují původně nepřijatí uchazeči, pokud splnili podmínky pro přijetí.

Podmínkou k přijetí je ale včasné podání žádosti o vydání nového rozhodnutí. Doporučuji proto neprodleně navštívit školu a na místě odvolání podat. Současně vám budou předány podrobnější informace o celém procesu.

Vážení rodiče, kapacita naší školy je dostatečná na to, abychom, byť na odvolání, přijali všechny skutečně vážné uchazeče o studium v našem gymnáziu. Tak tomu bylo vždy i v minulých letech.

V případě jakýchkoli nejasností mě neváhejte kontaktovat e-mailem (suchy@gym-ns.cz) nebo telefonicky 313 572 402.