Navigace

Obsah

Stručná informace o přijímacím řízení pro příští školní rok

V níže uvedeném textu najdete základní informace pro uchazeče o studium.

 

 1. Počet přijímaných uchazečů: 60
 2. Charakteristika školy a učební plán gymnázia
  • Naleznete v  informačním letáku na našich webových stránkách UCHAZEČI - Informační leták
 3. Základní podmínky pro přijetí:
  • Odevzdání přihlášky ke studiu do 1. března 2020 
  • Vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • Termín: 14. a 15. dubna 2020 v prvním kole přijímacího řízení
  • Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020.
 4. Kritéria pro přijetí
  • Uchazeči budou seřazeni podle součtu získaných bodů za test z matematiky (0 – 50 bodů), za test z českého jazyka a literatury (0 – 50 bodů) a za dosažený studijní průměr v 1. pol. 9. roč. ZŠ (0 – 50 bodů).
  • Podrobná kritéria pro přijetí naleznete na našich webových stránkách UCHAZEČI - Kritéria přijímacího řízení 
 5. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  • Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky obdrží škola nejpozději do 28. dubna 2020.
  • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých neprodleně po zpřístupnění hodnocení uchazečů CERMATem.
 6. Odevzdání zápisového lístku
  • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  • Pokud tak uchazeč neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 7. Odvolání proti nepřijetí
  • Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí v sekretariátu školy.
  • V systému 2 přihlášek zhruba polovina ze šedesáti přijatých uchazečů volí jinou školu, tím se uvolní místa pro nepřijaté uchazeče.

 

Zájemcům o studium v našem gymnáziu doporučujeme:

 1. Navštívit školu ve dnech otevřených dveří, možná je i individuální prohlídka.
 2. Přihlásit se k bezplatným přípravným kurzům z MAT a ČJL, které nabídneme všem uchazečům, kteří u nás odevzdají přihlášku ke studiu.
 3. Navštívit školní webové stránky, FB.
 4. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte přímo na ředitele školy reditel@gym-ns.cz, tel. 725 901 435