Obsah

Ekologický kurz

Je realizován obvykle jako dvaapůldenní denní pobyt žáků druhého ročníku v příjemném a environmentálně podnětném prostředí NSEV Čabárna u Kladna. Náplň kurzu je v souladu s PT EV a OSV a jako součást vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Program je zaměřen na posilování respektu k životu, k rozmanitosti a k přírodě, na upevňování pocitu zodpovědnosti ke zdraví a k životnímu prostředí člověka. Součástí kurzu je výukový program odborně zajišťovaný lektory NSEV Čabárna a další výukové aktivity umožňující aplikace poznatků získaných ve školním vyučování zejména předmětů biologie a zeměpisu. Umožňuje upozornit na krásu i problémy přírody regionu. Obsah terénní exkurze přibližuje region jako součást celku s určitou historií a zeměpisnou polohou.

Nedílnou součástí kurzu jsou pohybové aktivity podporující vědomí zdravého životního stylu a hry na rozvíjení vztahů v třídním kolektivu.