Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy na základě platné legislativy zřídil Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které zabezpečuje poradenské služby ve škole.

ŠPP nabízí žákům, ale také jejich rodičům a učitelům, možnost obrátit se v případě školních i osobních problémů na odborníka.

Členy týmu ŠPP tvoří metodik prevence a výchovný poradce.

V případě zájmu o služby ŠPP můžete kontaktovat členy týmu ŠPP a domluvit termín konzultace:

 • osobně,
 • e-mailem na adrese spp@gym-ns.cz,
 • telefonicky na tel. čísle +420 736 752 288 (sekretariát školy)

Hlavní cíle ŠPP

 • přiblížení poradenských služeb psychologů a speciálních pedagogů žákům a učitelům škol,
 • zkvalitnění podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole,
 • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání,
 • provázání služeb kariérového poradenství s kariérovým vzděláváním a poskytováním kariérových informací.

Základní informace o ŠPP

 • služby ŠPP jsou bezplatné
 • vymezení kompetencí členů ŠPP vyplývající z jejich odbornosti vymezuje Příloha č. 3 k Vyhlášce č. 72/2005 Sb.
 • členové týmu ŠPP jsou z profesních a etických důvodů vázáni mlčenlivostí (viz Zákon 101/2000 Sb; zacházení s citlivými a důvěrnými informacemi, jejich předávání a výjimky)
 • výstupy z činností ŠPP budou předávány s ohledem na práci s citlivými a důvěrnými informacemi, a to pouze zákonným zástupcům a kompetentním osobám v odpovídajícím rozsahu