Navigace

Obsah

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí

NAŠE PRIORITY
 • Klademe důraz na kvalitní vzdělávání, které velmi dobře připraví absolventy k následnému studiu na VŠ.
 • Zaměřujeme se i na výchovnou složku naší práce – snažíme se z našich studentů vychovat vzdělané a zodpovědné jedince s vysokým mravním kreditem.
 • Jsme přesvědčeni, že osobnost učitele žádná moderní technika nenahradí.
 • K žákům přistupujeme individuálně a pomáháme jim překonávat případné obtíže.
PODMÍNKY PRO VÝUKU
 • Samozřejmostí je stoprocentní odborná kvalifikovanost pedagogického sboru.
 • Disponujeme esteticky upravenými učebnami vybavenými moderní technikou.
 • Třikrát v týdnu končí výuka ve 13:05 hod. Dobrá dopravní obslužnost.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
 • Pomáháme studentům zorientovat se při výběru zaměření jejich dalšího studia. Podle zájmu žáků pak upravujeme nabídku volitelných a nepovinných předmětů.
 • Náš vzdělávací program podporuje výuku přírodovědných předmětů a matematiky.
 • Navýšený počet vyučovacích hodin se týká též předmětů humanitních a společenskovědních.
 • Vyučujeme 6 cizích jazyků: angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu i španělštinu. Od třetího ročníku nabízíme možnost studia latiny.
 • Výuka je provázena řadou exkurzí, kurzů i zahraničních pobytů – Anglie, Švýcarsko, Rakousko.
 • Jsme zapojeni v mezinárodním programu Erasmus +, realizuje školní projekty
JEDINEČNOST NAŠEHO GYMNÁZIA
 • Jako malá škola (dvě třídy v každém ročníku) klademe důraz na posilování pozitivních vztahů mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem. Dosahujeme toho individuálním přístupem ke každému studentovi. Proto o nás naši absolventi hovoří jako o rodinné škole, pro kterou je typické pozitivní vnitřní klima.
 • Jsme školou bezpečnou s propracovaným a důsledně naplňovaným systémem preventivní péče o žáky. Proto se s nežádoucími projevy chování žáků setkáváme jen zcela výjimečně.
 • Pořádáme bezplatné přípravné kurzy z MAT a ČL v rámci přípravy k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek dle možností prezenčně nebo on-line.

 

ředitel školy: Mgr. Richard Spiegl

telefon:

 • ekretariát - 313 572 402, 736 752 288
 • ředitelna - 311 242 501, 725 901 435
 • zástupce ředitele - 311 242 505, 725 901 369

e-mail: skola@gym-ns.cz, reditel@gym-ns.cz

instagram:  https://www.instagram.com/gymnaziumjak/

obor: 79–41–K/41 Gymnázium

řijímaných žáků: 60

 

Vyučovací předmět

Hodinová dotace v ročnících (z toho dělených hodin)

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4.roč.

Český jazyk a literatura

4(1)

3(1)

3(1)

4(1)

Cizí jazyk – anglický

3(3)

3(3)

4(4)

4(4)

Další cizí jazyk
FRJ, NEJ, RUJ, ŠPJ)

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

Základy společenských věd

1

1

2

2

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

1

Matematika

4(1)

4(1)

4(1)

3(1)

Fyzika

3(1)

2

3(1)

2

Chemie

3(1)

3(1)

2

2

Biologie

2

3(1)

3(1)

2

Tělesná výchova

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

Hudební / výtvarná výchova

2(2)

2(2)

-

-

Informatika a výp. technika

2(2)

2(2)

1(1)

-

Rétorika

1

-

-

-

1. volitelný předmět

-

-

2(2)

2(2)

2. volitelný předmět

-

-

-

2(2)

3. volitelný předmět

 

 

 

2(2)

Celkem

34

32

33

33

 

 

 

 

 

Kurzy

adaptační

ekologický

cyklo + media

 

 

lyžařský

zahraniční poznávaci

 

 

 

Nabídka volitelných předmětů:

Deskriptivní geometrie, seminář z matematiky, marketing a management, seminář z informatikySpolečenskovědní seminář, jazykový a literární seminář, zeměpisný seminář, dějepisný seminář, křesťanská filozofie a etika – světová náboženstvíAnatomie a genetika, latina, dramatický klub (školní divadlo), konverzace ANJ, NEJ.