Navigace

Obsah

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji pro školní rok 2020/2021 tato kritéria přijímacího řízení:

 

Obor, forma a délka vzdělávání, počty přijímaných uchazečů, termíny

 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
  • obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
  • potvrzení od lékaře na přihlášku se nepožaduje
 • Forma vzdělávání: denní.
 • Délka vzdělávání: 4 roky.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 (2 třídy po 30 žácích).
 • O konání druhého kola přijímacího řízení rozhodne ředitel školy na základě počtu přijatých uchazečů v 1. kole.

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení

 • V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě studijních výsledků ze základní školy a výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Autorem písemných testů je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). CZVV zajišťuje rovněž vyhodnocení obou testů a předání výsledků škole. Další podrobnosti o podobě, obsahu a náročnosti testů jsou na internetových stránkách www.cermat.cz společnosti Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Řádný termín písemných testů: 13. duben 2023 nebo 14. duben 2023
 • Náhradní termín písemných testů: 10. květen 2023 nebo 11. květen 2023

 

Skladba a vyhodnocení přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou konat přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z českého jazyka a matematiky.
 • Přihlášení uchazeči budou seřazeni podle součtu dosaženého počtu bodů:
  • z matematiky – možnost získat 0 až 50 bodů 
  • z českého jazyka – možnost získat 0 až 50 bodů
  • za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa, přičemž:
   1. 50 bodů získá uchazeč za průměr 1,00
   2. 0 bodů získá uchazeč za průměr 2,50 a horší
   3. tzn. za každou setinu nad průměr 1,00 se odečte třetina bodu z maximálních 50 bodů
  • Za účast v soutěžích a olympiádách (body se nesčítají, maximum je 5 bodů bez ohledu na počet soutěží)
   1. účast v okresním kole bez umístění 1 bod,
   2. umístění v okresním kole 1. – 3. místo 2 body,
   3. krajské kolo bez umístění 3 body,
   4. umístění v krajském kole 1. – 3. místo 4 body,
   5. vyšší kola soutěží 5 bodů
 • V případě rovnosti dosaženého počtu bodů dvou a více uchazečů rozhodne o pořadí lepší průměr ze všech známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • V případě další rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodne o pořadí lepší průměr ze všech známek ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 • V případě další rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodne o pořadí lepší průměr ze všech známek v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem v budově koly a na webových stránkách školy www.gym‑ns.cz

 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, zápisový lístek, odvolací řízení

 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude v souladu s legislativou zasláno poštou pouze zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v kanceláři školy (doporučujeme pro urychlení odvolacího řízení).
 • Přijatý uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) musí podle platného zákona svůj úmysl vzdělávat se na zvolené střední škole doložit odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (bude zveřejněno na webových stránkách školy). Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat na danou školu a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele gymnázia a rozhoduje o něm ředitel gymnázia (případně je postoupeno k dalšímu rozhodnutí na Krajský úřad Středočeského kraje). Odvolání je možné podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

V Novém Strašecí dne 3. ledna 2023

 

 

                                                                                                                 Mgr. Richard Spiegl, v. r.

                                                                                                                           ředitel školy