Navigace

Obsah

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji pro školní rok 2020/2021 tato kritéria přijímacího řízení:

Obor, forma a délka vzdělávání, počty přijímaných uchazečů, termíny

 • Obor vzdělání (kód a název):  79–41–K/41 Gymnázium
  • obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
  • potvrzení od lékaře na přihlášku se nepožaduje
 • Forma vzdělávání: denní.
 • Délka vzdělávání: 4 roky.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 (2 třídy po 30 žácích).
 • O konání druhého kola přijímacího řízení rozhodne ředitel školy na základě počtu přijatých uchazečů v 1. kole.

Jednotná kritéria přijímacího řízení

 • V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Autorem písemných testů je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). CZVV zajišťuje rovněž vyhodnocení obou testů a předání výsledků škole. Další podrobnosti o podobě, obsahu a náročnosti testů jsou na internetových stránkách www.cermat.cz společnosti Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Termín písemných testů: 12. duben 2021 nebo 13. duben 2021
 • Náhradní termín písemných testů: 12. květen 2021 nebo 13. květen 2021

Skladba a vyhodnocení přijímacího řízení:

 1. Uchazeči budou konat přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z českého jazyka a matematiky (viz výše - autorem testů je CZVV). Písemné testy budou konat všichni přihlášení uchazeči.
 2. Přihlášení uchazeči budou seřazeni podle součtu dosaženého počtu bodů:
  • z matematiky – možnost získat 0 až 50 bodů (váha 50 %)
  • z českého jazyka  – možnost získat 0 až 50 bodů (váha 50 %)
 3. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně pod registračním číslem v budově koly a na webových stránkách školy www.gym‑ns.cz

 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, zápisový lístek, odvolací řízení

 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude v souladu s legislativou zasláno poštou pouze zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v kanceláři školy (doporučujeme pro urychlení odvolacího řízení).
 • Přijatý uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) musí podle platného zákona svůj úmysl vzdělávat se na zvolené střední škole doložit odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (bude zveřejněno na webových stránkách školy). Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat na danou školu a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele gymnázia a rozhoduje o něm ředitel gymnázia (případně je postoupeno k dalšímu rozhodnutí na Krajský úřad Středočeského kraje). Odvolání je možné podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

V Novém Strašecí dne 1. listopadu 2020

                                                                                         

                                                                                                                             Mgr. Richard Spiegl, v. r.

                                                                                                                                       ředitel školy