Navigace

Obsah

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, vyhlašuji pro školní rok 2024/2025 tato kritéria přijímacího řízení:

 

Obor vzdělání (kód a název): 79-41-K/41 Gymnázium.

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Potvrzení od lékaře na přihlášku se nepožaduje.

Forma vzdělávání: denní.

Délka vzdělávání: 4 roky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 (2 třídy po 30 žácích).

O konání druhého kola přijímacího řízení rozhodne ředitel školy na základě počtu přijatých uchazečů v 1. kole.

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni na základě studijních výsledků ze základní školy a výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Autorem písemných testů je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). CZVV zajišťuje rovněž vyhodnocení obou testů a předání výsledků škole. Další podrobnosti o podobě, obsahu a náročnosti testů jsou na internetových stránkách www.cermat.cz společnosti Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).

Řádný termín písemných testů: 12. duben 2024 nebo 15. duben 2024

Náhradní termín písemných testů: 29. duben 2024 nebo 30. duben 2024

 

Skladba a vyhodnocení přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou konat přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z českého jazyka a matematiky.
 • Přihlášení uchazeči budou seřazeni podle součtu dosaženého počtu bodů:
  • z matematiky – možnost získat 0 až 50 bodů 
  • z českého jazyka – možnost získat 0 až 50 bodů
  • za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa, přičemž:
   1. 50 bodů získá uchazeč za průměr 1,00
   2. 0 bodů získá uchazeč za průměr 2,50 a horší
   3. tzn. za každou setinu nad průměr 1,00 se odečte třetina bodu z maximálních 50 bodů
 • Za účast v soutěžích a olympiádách (body se nesčítají, maximum je 5 bodů bez ohledu na počet soutěží)
  1. účast v okresním kole bez umístění 1 bod,
  2. umístění v okresním kole 1. – 3. místo 2 body,
  3. krajské kolo bez umístění 3 body,
  4. umístění v krajském kole 1. – 3. místo 4 body,
  5. vyšší kola soutěží 5 bodů
 • V případě rovnosti dosaženého počtu bodů dvou a více uchazečů rozhodne o pořadí lepší průměr ze všech známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • V případě další rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodne o pořadí lepší průměr ze všech známek ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 • V případě další rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodne o pořadí lepší průměr ze všech známek v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na dipsy.cz a v budově školy.