Navigace

Obsah

Environmentální výchova a osvěta

certifikátNeoddělitelnou součástí práce naší školy je oblast environmentální výchovy a osvěty (EVVO). Dnešní pohled na vytváření vztahu člověka k prostředí preferuje výchovu (vzdělávání) k trvale udržitelnému rozvoji („education for sustainability“). Tento termín se objevuje i v Zákonu č.17/1992 Sb. O životním prostředí. „Výchova, osvěta, vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.“

Tento způsob výchovy vstoupil do naší práce s vytvořením ŠVP, ve kterém je začleněna Environmentální výchova jako průřezové téma prostupující napříč všemi vyučovacími předměty, ročníky a činnostmi školy.

 

Ve funkci koordinátora EVVO pracuje od roku 2010 Mgr. Ivana Haiflerová. Školní plán EVVO je součástí ŠVP školy. Environmentální výchovu podporují a aktivit spojených s touto problematikou se v různé míře a různými způsoby účastní všichni zaměstnanci i žáci školy. V pilotním ročníku soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje byl na základě environmentálních aktivit naší škole ve školním roce 2013/14 udělen titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje III. stupně na období 3 let 2013 - 15. (Soutěž byla vyhlášena Klubem ekologické výchovy, o. s. ve spolupráci se Středočeským krajem pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu).

 

Výukové aktivity EVVO

 • zařazení environmentálních prvků a UR ve výuce všech předmětů v souladu s ŠVP
 • nabídka volitelných seminářů s ekologickou a environmentální tématikou pro žáky vyšších ročníků
 • environmentální témata jako součást maturitních okruhů a kurzů
 • projekty a další mimovyučovací a celoškolní aktivity včetně provozu školy

 


 

Kurzy

 • kurz první pomoci pro žáky 1. ročníku (ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Kladno)
 • lyžařský kurs (1. ročník)
 • ekologický kurz (2. ročník) - ve spolupráci s NSEV Čabárna
 • cykloturistický kurz (3. ročník)

 


 

Exkurze

 • Hrdličkovo muzeum (3. ročníky) PřF UK Praha
 • Botanická zahrada (3. ročníky) PřF UK Praha
 • ZOO Praha (2. ročník)
 • ČLUZ Hořkovec (3. ročník)
 • Planetárium Praha (4. ročník)
 • Skládka Ekologie s.r.o.
 • Lánská obora
 • Kounovské řady
 • Naučná stezka Novostrašecko, Louštín, okolí
 • Návštěvy muzejních expozic, výstav, archivů, knihoven, regionálně historické exkurze
 • Návštěva skládky
 • Exkurze v čističce odpadních vod a ve sběrném dvoře

 


 

Třídění odpadu, účast v projektu

 • řadu let probíhá třídění papíru, skla, plastů, nápojových kartonů
 • v září 2014 se škola zapojila do ekologického projektu Recyklohraní sběrem vybitých baterií, drobných elektrospotřebičů, tonerů a cartrigí

 


 

Projektové dny

 • Den Země
 • Olympijský den
 • Den vánočních tradic
 • Poznej město

 


 

Účast v soutěžích

 • Ekologická (DDM)
 • Botanická (DDM)
 • Vánoční kapr (DDM)
 • Biologická olympiáda
 • Zeměpisná olympiáda
 • Přírodovědný klokan
 • Soutěže literární, společenskovědní
  • Literární soutěži o cenu Filipa Venclíka
  • Naše Evropa
  • Klíče k něčemu a od něčeho
 • Soutěže sportovní
  • Středoškolský atletický pohár
  • Turnaje střednich škol v odbíjené a ve florbalu
  • Okresní kolo SŠ v košíkové

 


 

Další aktivity ve spolupráci oblastí EVVO, MP, VP

 • adopce zvířat
 • účast v charitativních akcích
  • Život dětem
  • Fond Sidus
 • přednášky v oblasti zdravého životního stylu, protidrogové prevence (spol. ACET), první pomoci
 • aktivity směřující k posilování mezigeneračních vazeb

 


 

Další aktivity oblasti EVVO

 • výzdoba školy květinami
 • sázení stromů
 • návštěva Přírodovědného jarmarku
 • besedy, přednášky, workshopy
 • prezentace aktivit talentovaných žáků
 • školní výlety (sportovní a poznávací náplň, přírodně atraktivní místa)
 • podpora tradic