Navigace

Obsah

Informace o projektu Vyšší standardy vzdělávání

Číslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3. 68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům
Výzva: č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region
Programové období: 2014 - 2020
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007008
Název projektu: Vyšší standardy vzdělávání (Higher standards of education)
Celkové způsobilé výdaje: 556 620,00 Kč
Datum zahájení: 1. 9. 2017
Datum ukončení: 31. 8. 2019
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • společné vzdělávání žáků,
  • podpora extrakurikulárních aktivit,
  • aktivity rozvíjející ICT.

Aktivity projektu:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ:
    • čtenářská gramotnost
    • matematická gramotnost
    • osobnostně sociální rozvoj
    • ICT
  2. Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
  3. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ:
    • projektová výuka
    • čtenářská gramotnost
    • cizí jazyky
    • ICT
    • osobnostně sociální rozvoj
  4. Nové metody ve výuce na SŠ:
    •  matematická gramotnost
    • čtenářská gramotnost
    • cizí jazyky
    • osobnostně sociální rozvoj
  5. Tandemová výuka na SŠ
  6. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Další informace o projektech naleznete na stránkách MŠMT, OP VVV, Šablony pro SŠ a VOŠ Ia ESI fondů.

logoling OP VVV