Navigace

Obsah

Informace o projektu Vyšší standardy vzdělávání

Číslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3. 68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům
Výzva: č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region
Programové období: 2014 - 2020
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007008
Název projektu: Vyšší standardy vzdělávání (Higher standards of education)
Celkové způsobilé výdaje: 556 620,00 Kč
Datum zahájení: 1. 9. 2017
Datum ukončení: 31. 8. 2019
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • personální podpora,
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
 • společné vzdělávání žáků,
 • podpora extrakurikulárních aktivit,
 • aktivity rozvíjející ICT.

Aktivity projektu:

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ:
  • čtenářská gramotnost
  • matematická gramotnost
  • osobnostně sociální rozvoj
  • ICT
 2. Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
 3. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ:
  • projektová výuka
  • čtenářská gramotnost
  • cizí jazyky
  • ICT
  • osobnostně sociální rozvoj
 4. Nové metody ve výuce na SŠ:
  •  matematická gramotnost
  • čtenářská gramotnost
  • cizí jazyky
  • osobnostně sociální rozvoj
 5. Tandemová výuka na SŠ
 6. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Další informace o projektech naleznete na stránkách MŠMT, OP VVV, Šablony pro SŠ a VOŠ Ia ESI fondů.

logoling OP VVV