Navigace

Obsah

Informace k přijímacímu řízení

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy v kanceláři školy nebo zaslat na adresu školy doporučeným dopisem, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Pokud ve stanovené lhůtě zápisový lístek neodevzdají, ruší se tím právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu a na uvolněné místo postupují v rámci vydání nového rozhodnutí další uchazeči.

Převzetí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí ke studiu

Na základě zveřejněných výsledků si může zákonný zástupce v sekretariátu školy vyzvednout osobně rozhodnutí o nepřijetí nejpozději v úterý 3. 5. 2022 vždy od 7:15 do 15:15 hodin.

Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou ve středu 4. 5. 2022.

Odvolání proti nepřijetí

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání v souladu § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Co dělat, pokud jste mezi přijatými uchazeči?

Především gratuluji k vynikajícímu výsledku. Pokud hodláte studovat v naší škole, dovolím si požádat o předání zápisového lístku bez zbytečného odkladu.

Pokud se ale rozhodnete pro jinou školu, prosím o bezodkladné sdělení této skutečnosti (reditel@gym-ns.cz nebo sms 725 901 369, telefonem do sekretariátu školy). Na uvolněná místa čekají desítky dalších uchazečů – vyjádříte tak svou solidaritu vůči rodičům ostatních uchazečů. Předem Vám i za ně děkuji.

Co dělat, pokud je uchazeč mezi nepřijatými?

V tomto případě doporučuji zachovat chladnou hlavu, protože nic není ztraceno. V systému dvou přihlášek dochází každoročně k tomu, že někteří z přijatých uchazečů zvolí jinou školu a do našeho gymnázia nenastoupí. Tím se uvolní jejich místa (obvykle cca 20 – 25 míst), na která postupují původně nepřijatí uchazeči, pokud splnili podmínky pro přijetí.

Podmínkou k přijetí je ale včasné podání žádosti o vydání nového rozhodnutí. Doporučuji proto neprodleně navštívit školu a na místě odvolání podat. Současně vám budou předány podrobnější informace o celém procesu.

Vážení rodiče, kapacita naší školy byla vždy dostatečná na to, abychom, byť na odvolání, přijali všechny skutečně vážné uchazeče o studium v našem gymnáziu. 

V případě jakýchkoli nejasností mě neváhejte kontaktovat e-mailem (reditel@gym-ns.cz) nebo telefonicky 313 572 402.